Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou milado.sk je:

 

Obchodné meno:                               Wingi, s.r.o.

Sídlo podnikania predávajúceho:   Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice

IČO:                                                     51661080

DIČ:                                                     2120741513

IČ DPH:                                              SK2120741513

                                                             Osoba zaregistrovaná podľa §7 a §7a zákona o DPH  čiastočný platiteľ DPH)

 

Bankové spojenie: Fio banka č. ú.: SK7383300000002901426307

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I  pod spisovou značkou Oddiel : Sro, Vložka číslo 43724/V

E-mail: info@milado.sk

Tel. číslo: 0948363346

Fax (ak ho predávajúci má):

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

 

 

Článok I

Pojmy

 

Predávajúci   spoločnosť Wingi, s.r.o., so sídlom Cottbuská 1366/1, 04023 Košice, IČO:

51661080, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I  pod spisovou značkou Oddiel : Sro, Vložka číslo 43724/V, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

 

Spotrebiteľ  fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar alebo Služby prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www. milado.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

 

E-shop            internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www. milado.sk

 

Tovar              Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

 

Služba            Služba ponúkaná prostredníctvom E-shopu

 

Objednávka  úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar alebo Službu v E-shope

 

Cena               celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar a Služby, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

 

Dopravné       cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

 

VOP               tieto všeobecné obchodné podmienky

 

  

 

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 

1.         Tieto VOP upravujú:

       proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

       podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

       práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

 

 

Článok III

 Objednávka a uzavretie zmluvy

 

1.         Spotrebiteľ si objednáva Tovar alebo Službu u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www. milado.sk .

2.         Popis toho-ktorého Tovaru alebo Služby, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3.       Nákup Tovaru alebo Služby v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri  registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto na  E-shope. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku do 10 dní od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.

4.        Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

5.         Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

6.        Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

7.         V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

8.         K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

9.    Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www. milado.sk

10.  Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

       vlastnostiach Tovaru,

       celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

11.   Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

       potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,

       znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,

       reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

12.     Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

 

                                                                                                                                         Článok IV

Platobné a dodacie podmienky

 

 

1.         Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a)    online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron,

b)   bankovým prevodom, alebo

c)    priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

d)   dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

2.         Za úhradu Ceny spôsob a) , b) si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná spôsobom c), si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

3.         Dobierka  spôsob d) je navyše spoplatnená sumou 1,50 €. Táto suma je uvedená v nákupnom košíku pri uskutočňovaní objednávky.

4.         Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

5.         Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

6.         Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 20 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

7.         Predávajúci  sa zaväzuje dodať Tovar označený ako „NA OBJEDNÁVKU, v lehote uvedenej individuálne v popise daného tovaru a spotrebiteľ uskutočnením objednávky s touto dobou súhlasí

8.         Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

9.         Spotrebiteľ si môže vybrať tieto spôsoby dodania objednaného Tovaru

a)      doprava kuriérskou spoločnosťou priamo na vybranú adresu spotrebiteľa

b)   dodaním na výdajné miesto spoločnosti Packeta, s.r.o., ktoré si spotrebiteľ zvolí v košíku

c)    osobným odberom v sídle spoločnosti Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice. V tomto prípade nie je možná platba na dobierku. 

 

Článok V

 Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

1.         Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a)    viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c)    Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2.         Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a)    písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b)   e-mailom na adrese info@milado.sk

3.         Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4.         Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

5.         Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6.         Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7.         Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

8.         Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d)   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f)     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g)   predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h)   predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i)     predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j)      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 

1.         Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

2.         Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

 

 

Článok VII

 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 

1.         Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

       či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

       či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

       či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2.         V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3.         V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@ milado.sk

4.         alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

a)    svoje identifikačné údaje,

b)   údaje Predávajúceho,

c)    opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

d)   popis vady Tovaru a

e)    číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5.         Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.         Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

7.         Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a)    prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b)    znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

c)     používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

d)   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

e)    zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f)     pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

g)    mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

h)      neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

i)        po uplynutí záručnej doby.

8.         Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9.         Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.     Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

11.     Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

12.     O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

13.     Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a)    identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b)    presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c)     popis stavu výrobku,

d)   výsledok posúdenia,

e)    dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

14.     Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15.     Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

17.     Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

18.     Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 

 

Článok VIII

 Osobné údaje a ich ochrana

 

1.         Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

2.         Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas  Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

3.         Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a)    identifikačných údajoch Predávajúceho,

b)   účele spracúvania osobných údajov,

c)    rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d)   ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

          Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

          Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

          Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

4.         Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)   likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

5.         Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 

1.         Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.         Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3.         Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.10.2020

 

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Komu:

Obchodné meno Predávajúceho       ………………………………………………

adresa predávajúceho:                      ……………………… (názov ulice), ………………. (súpisné číslo)

                                               ………………………..(PSČ) ………………………..(mesto)

 

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dátum objednania/dátum prijatia* : ………………………………..

 

Číslo objednávky : ………………………………..

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………….

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ……………………………………………………………………………………………

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

……………………………………………………

 

Dátum: ………………………………………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

I.

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

1.    Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2.    Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a)    keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

b)   ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,

c)    ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,

d)   ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

3.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

a)    v prípade e-mailu na adrese info@milado.sk,

b)   v prípade listu na adrese sídla Predávajúceho, t. j. na adrese Cottbuská1366/1, 040 23 Košice.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali.

4.    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

II.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

1.    Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.    Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr.

3.    Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej www. milado.sk. V prípade ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme  e-mailom.

4.    Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

5.    Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

6.    Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovarPredávajúci   spoločnosť Wingi, s.r.o., so sídlom Cottbuská 1366/1, 04023 Košice, IČO:

51661080, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I  pod spisovou značkou Oddiel :
Sro, Vložka číslo 43724/V, ktorá pri
uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy koná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a
ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar